Työntekijän oikeudesta osasairauspäivärahaan ja sen perusteena olevasta määräaikaisesta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:ssä (1224/2004). Virkamiehelle voidaan vastaavin perustein antaa hänen suostumuksensa perusteella viranhoitomääräys osa-aika-työstä. Osa-aikaisen sairauspoissaolon tarkoituksena on tukea henkilön työssä pysymistä ja omaaloitteista paluuta kokoaikaiseen työhön. Sopimus ja viranhoitomääräys osa-aikatyöstä tehdään asianomaisen terveydentilaa koskevan selvityksen perusteella.

Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen tai viranhoitomääräyksen muuttamisesta kesken osa-aikatyökauden on sovittava. Sitä koskeva sopimus päättyy tai viranhoitomääräys peruutetaan kuitenkin kesken kauden, jos työntekijä tai virkamies ei sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikatyöstään.

Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen tai viranhoitomääräyksen päättyessä asianomaisella on oikeus palata noudattamaan osa-aikatyötä edeltävän kokoaikaisen palvelussuhteen ehtoja.

Huomautus:

Sairausvakuutuslain säännösten perusteella osasairausvapaa voidaan sopia 12–120 arkipäivän ajaksi. Osa-aikatyö voi olla 40–60 prosenttia asianomaisen kokoaikatyön työajasta. Osasairausvapaan enimmäisaikaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki osasairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta. Jos henkilö on ollut yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden ajan, tätä edeltäneitä osasairauspäivärahapäiviä ei oteta osasairauspäivärahan enimmäisaikaa laskettaessa huomioon.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Virkamiehelle ja työntekijällä maksetaan osa-aikatyön ajalta palkkaus osa-aikatyön tuntimäärän mukaisena osuutena vastaavan kokoaikaisen viran tai tehtävän valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesti määräytyvästä palkkauksesta.

Osa-aikatyön ajalta maksetaan sairausajan palkkaa virkamiehelle valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 9 §:n ja työntekijälle sopimuksen 14 §:n määräyksistä poiketen siten kuin tässä pykälässä sovitaan.

Mikäli henkilö on osasairausvapaalla sinä aikana, jona hänellä on oikeus täyteen palkkaan työkyvyttömyysajalta, maksetaan sairausajan palkkana osa-aikatyön ja kokoaikatyön välisen palkan erotus.

Tältä ajalta osasairauspäiväraha maksetaan sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n 3 momentin (1224/2004) mukaisesti työnantajalle.

Mikäli osasairausvapaalla olevalla on oikeus alennettuun sairausajanpalkkaan, osasairauspäiväraha maksetaan tässä sopimuksessa tarkoitettua osa-aikatyötä tekevälle virkamiehelle tai työntekijälle.

Edellisessä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa osasairausvapaan ajalta maksetaan sairausajanpalkkaa siten, että se on yhdessä edellä todetun osa-aikatyön palkan ja osasairauspäivärahan kanssa yhteensä 86 prosenttia asianomaisen virkamiehen tai työntekijän osasairausvapaan alkaessa sairausajalta maksettavan palkan perusteena olevasta palkkauksesta.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Mikäli virkamies tai työntekijä on osasairausvapaan aikana sairauslomalla, jonka johdosta vapaata ei keskeytetä, maksetaan sairauspäivältä virkamiehelle 60 prosenttia ja työntekijälle kaksi kolmasosaa hänen osa-aikatyön päiväpalkastaan.

Osasairausvapaa ei vaikuta lomarahan määräytymisen perusteisiin, joten se maksetaan kokoaikatyön palkan perusteella.

Jos henkilö pitää osasairausvapaan aikana vuosilomaa tai lomarahavapaata, maksetaan siltä ajalta palkka kokoaikaisen palvelussuhteen mukaisesti.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Osasairausvapaa ei keskeytä yhdenjaksoista sairauslomaa, vaan osasairausvapaalta sairauslomalle palaavan sairausajanpalkan laskemista jatketaan siitä tilanteesta, jossa asianomainen oli osasairausvapaan alkaessa.

Osa-aikatyön aikaa ei lueta sairausaikaan eikä sitä oteta huomioon sairausajanpalkan laskemisessa.

Soveltamisohje:

Esimerkki: Virkamiehen sairausajalta maksettavan osapalkan perusteena oleva palkkaus on 2 900 euroa. Hänen työaikansa sopimuksen tarkoittamassa järjestelyssä on 40 % kokoaikatyöstä, joten hänelle maksetaan palkkaa 1 160 euroa. Hän saa itselleen osasairauspäivärahan 1 015 euroa. Hänelle maksetaan sairausajanpalkkaa 319 euroa, jolloin hänen saamansa yhteensä 2 494 euroa kuukaudessa on 86 % edellä todetusta 2 900 eurosta.

Jos virkamies sairastuu flunssaan kolmen päivän ajaksi, maksaa työnantaja sairausajan palkkana 60 % osa-aikatyön päiväpalkasta eli 3 x 22,45 = 67,35 euroa. Virkamies saa itselleen osasairauspäivärahan myös tältä ajalta.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)